Algemene Voorwaarden Senadance

Algemeen (artikel 1)

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Sena, hierna ook te noemen: Senadance.
 2. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de locatie van de cursus te houden aan de huisregels van Senadance én de regels van de betreffende locatie, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 3. Deelname aan een cursus bij Senadance is geheel op eigen risico. Senadance is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker.
 4. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Senadance door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 5. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) op de locatie en tijdens de lessen, workshops etc. is uitsluitend toegestaan met toestemming van Senadance. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Inschrijvingen (artikel 2)

 

 1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij Senadance schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen.
 2. Betalingen dienen te geschieden op rekening NL60 RABO 013 62 48 667 t.n.v. A.W.Roehl onder vermelding van je naam, datum en tijd van de cursus/workshop.
 3. Senadance mag de cursus/annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 4. Bovengenoemde punten zijn ook van toepassing op de 6- en 12-rittenkaart.

De cursus (artikel 3)

 

 1. Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:
  * de globale inhoud van de cursus
  * het aantal lessen
  * de tijdsduur van een les
  * de lestijden
  * de aanvang van de cursus
  * de frequentie van de lessen
  * eventuele overige verplichtingen
 2. De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
 3. Bij afwezigheid van Sena, mag een andere docent(e) worden ingezet. Deze zal moeten voldoen aan het gestelde onder punt 2 van artikel 3.
 4. De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.
 5. Indien de cursist zelf een keer verhinderd is, kan de gemiste les gedurende de cursus worden ingehaald.
 6. De 6-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 3 maanden en de 12-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden, daarna kunnen er geen rechten worden ontleend aan de nog niet genoten lessen. Deze kaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 7. Bovengenoemde punten 1 t/m 3 zijn ook van toepassing op de 6- en 12-rittenkaart.

De workshop (artikel 4)

 

 1. Na inschrijving per aanmeldformulier of e-mail is de cursist het volledige bedrag voor de workshop verschuldigd. Betaling dient voor de aanvang van de workshop te geschieden.
 2. Aanmelden verplicht tot betaling, ook bij afwezigheid om welke reden dan ook, dus ook in geval van ziekte.
 3. Betalingen dienen te geschieden op rekening NL60 RABO 013 62 48 667 t.n.v. A.W.Roehl onder vermelding van je naam, datum en tijd van de workshop.
 4. Senadance mag de workshop annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld.
 5. De cursist kan annuleren kan tot 2 weken voor aanvang van de workshop, daarna geen restitutie meer. Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan mag er iemand anders voor je in de plaats komen.

Overige verplichtingen (artikel 5)

 

 1. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen voor beginners, halfgevorderd en gevorderd zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten derhalve verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod wordt de cursist de toegang tot de les per direct ontzegd zonder restitutie van het reeds betaalde cursusgeld.
 2. Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 3 is vervat.
 3. Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en Senadance dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.
 4. Na boeking van een privéles bij Senadance, wordt de zaal voor de overeengekomen datum en tijd geboekt bij de gemeente. Mocht de privéles worden afgezegd of verzet, dan ontstaan er € 30,00 aan administratiekosten. E.e.a. altijd in overleg met Senadance.